Hemlöshetsplan 2015-2018

Kommunfullmäktige beslutade att anta Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet den 7 maj 2015. Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019 att fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny plan mot hemlöshet för perioden 2020-2022 och att nuvarande hemlöshetsplan (2015-2018) förlängs att gälla under 2019.

Strategi och plan har arbetats fram i bred samverkan med social resursförvaltning, stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningar, Förvaltnings AB Framtiden, myndigheter, samverkanspartners och idéburna organisationer. Dessutom har fastighetskontoret haft forskarstöd från Lunds Universitet och erfarenhetsutbyte med Stockholm och Malmö. Strategi och plan mot hemlöshet omfattar en långsiktig strategi och en handlingsplan med 23 aktiviteter för att nå minskad hemlöshet.

Den nya hemlöshetsplanen sätter upp tydliga och konkreta mål för stadens hemlöshetsarbete. Planen har en ambitiös målsättning och innehåller en bredd av åtgärder för att motverka och förhindra hemlöshet. Planen genomsyras av att grunden för att lösa individens hemlöshetsproblem bör vara en egen bostad först istället för att bostaden ska vara målet när övriga problem är lösta.

Strategi och plan mot hemlöshet ska följas upp årligen i samband med ordinarie uppföljning och utvärderas i sin helhet 2018.

Mål:
Göteborg har en nollvision och strävar efter en stad utan hemlöshet. En tydlig ambition i planen är att inga barnfamiljer ska behöva vräkas.
  • Staden ska halvera antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet.
  • Antalet personer som vräks från sin bostad ska minska.
  • Antalet personer som skrivs ut från vård eller behandling och saknar bostad ska minska.
  • Antalet hemlösa personer med komplex problematik i form av missbruk och/eller psykisk/fysisk ohälsa ska minska.
  • Fler personer som bor i kommunens boende ska få egen bostad.
Strategier:
  1. Staden ska intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet.
  2. Staden ska öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden som leder till eget boende.
  3. Staden ska stärka och utveckla ledning och styrning i kommunens hemlöshetsarbete.

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet den 14 april 2016Som en del i arbetet med stadens strategi och plan mot hemlöshet anordnades en dag om hemlöshet för politiker, tjänstemän och alla som arbetar med hemlöshetsfrågor. Över 400 personer från 16 olika kommuner kom för att lyssna på spännande seminarier om bland annat hur människor med låga inkomster ska hitta en bostad, allmännyttans roll i stadens hemlöshetsarbete och Bostad först. Många besökte våra utställningar, nätverkade och diskuterade om hemlöshet och bostäder i pauserna. Under dagen skickade publiken in frågor som ställdes direkt till deltagarna på scenen och inför paneldiskussionerna hade publiken möjlighet att rösta. Syftet med dagen var att lyfta hemlöshetsfrågan och att ge inspiration i det fortsatta arbetet med att bekämpa hemlöshet.

Dagen arrangerades av Göteborgs Stad tillsammans med Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission och Tidningen Faktum.

Läs mer om dagen på Twitter #hemlöshetgbg

Nedan följer några artiklar som belyser medias rapportering
SVT Nyheter Väst 2016-04-14
Stort möte om hemlöshet på Draken

SR P4 Göteborg 2016-04-14
Lyckat projekt för hemlösa utökas

GP 2016-04-14
Allt fler hemlösa får bostad

GP 2016-04-14
Miguel har kämpat sig ur hemlösheten


Halvtidsavstämning av Stadens hemlöshetsplan den 20 april 2017Det var Göteborgs Stad som arrangerade heldagen om halvtidsavstämning av Stadens hemlöshetsplan. På plats fanns ett 60-tal personer från stadens förvaltningar, allmännyttiga bostadsbolagen, idéburna organisationer och Kronofogden. Alla på olika sätt involverade i det gemensamma målet att minska hemlösheten i staden. Syftet med dagen var ökad samverkan, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och få inspel i det fortsatta arbetet med att minska och motverka hemlösheten i Göteborg.

Under dagen fick deltagarna lyssna på seminarier om bland annat bostadsbyggande och befolkningsutveckling, uppföljning av hemlöshetsplanen/kostnader för socialt boende, hur vi kan utveckla samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn, lägenhetsledda insatser - vad görs och vad behöver göras! Bostad Först, samverkan vid vräkningsförebyggande arbete samt ledning och styrning i kommunens hemlöshetsarbete. Deltagarna hade även möjlighet att ge inspel i det fortsatta arbetet under dagen.   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona