Boendeportalen

Fastighetskontoret

Hemlöshet

Här hittar du information om Göteborgs Stads arbete för att motverka och förhindra hemlöshet

Hemlöshetsplan 2020-2022


Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022 antogs av kommunfullmäktige 16 april 2020.

Planens huvudsakliga innehåll
Hemlöshetsplanen omfattar ett övergripande mål, fem övriga mål, fyra fokusområden och 15 åtgärder för att minska hemlösheten. I planen understrykes att stadens arbete mot hemlöshet också behöver kompletteras med åtgärder vad gäller den generella bostadsförsörjningen. Barnperspektivet har förtydligats och förstärkts för att trygga barns uppväxtvillkor.

Övergripande mål
Hemlösheten ska minska. Målsättningen är att antalet personer i hemlöshet ska minska med minst 20 procent under planperioden.

Övriga mål
  • Antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet ska minska. Särskilt prioriteras barn i akut hemlöshet.
  • Vräkningarna från bostäder ska minska. Målsättningen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
  • De som skrivs ut från sjukhus, kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem ska i högre grad kunna erbjudas bostad.
  • Fler hemlösa personer ska komma vidare till en egen bostad.
  • Nettokostnaden för socialt boende ska minska.
Fokusområden
  • Förebygga hemlöshet
  • Möta den akuta hemlösheten
  • Steget vidare till egen bostad
  • Bostadsförsörjning för alla

> Mer information om Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Fakta om stadens arbete med hemlöshet


Göteborgs Stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd.

BoInvent1


Syftet med kartläggning i BoInvent1 är att mäta hemlöshetens omfattning och karaktär i Göteborg. Från och med 2015 utgår kartläggningen från Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Resultatet kan användas som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän eller andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad. Fastighetskontoret ansvarar för kartläggningen medan samtliga stadsdelsförvaltningar samt social resursförvaltning ansvarar för den information som ska rapporteras in.

> Mer information om Göteborgs Stads kartläggning av hemlöshet

Förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg


Den 8 november 2012 biföll kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet i Göteborg (dnr 0983/10). Syftet med riktlinjerna är att förhindra vräkning av barnfamiljer. Riktlinjerna har tagits fram av stadsledningskontoret tillsammans med med socialtjänsten och de kommunala bostadsbolagen.

> Riktlinjer för att förebygga avhysning av hushåll med barn

Uppdrag Rätt boende - avslutades 2015


Hemlöshet har många orsaker och förutsätter en mångfald av lösningar. I juni 2012 gav staden ut rapporten Rätt boende. I rapporten gavs en översiktlig bild av Göteborgs Stads hemlöshetsarbete och olika förslag på åtgärder för att komma tillrätta med den boendesituation som har uppstått för hemlösa. Uppdrag Rätt boende avslutades 2015.

> Läs mer om Rätt boende på Boendeportalen

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Mikael Chrona