Tillgänglighetsfrågor

Fastighetsnämnden fick år 2002 i uppdrag att samordna och utveckla tillgängligheten i kommunen. Fastighetskontoret och dess tillgänglighetsenhet bedömer att utvecklingen av fysiskt tillgängliga bostäder, utemiljöer och offentliga miljöer är strategiska frågor för att åstadkomma en socialt och ekonomisk hållbar samhällsutveckling.

Arbetssättet är att sprida kunskap, erbjuda stöd och information, bilda nätverk för erfarenhetsutbyte, samarbeta med olika aktörer i staden, regionen och på nationell nivå, genomföra uppföljningar mm.

Utvecklingsarbetet inriktas på följande områden:
  • Tillgänglighet i nyproducerade bostäder och i offentliga lokaler/miljöer
  • Tillgänglighet i samband med renovering och ombyggnad
  • Tillämpning av fastighetsnämndens definition om hur tillgänglighet kan beskrivas inom det befintliga bostadsbeståndet, T-märkning
  • Stöd till stadsdelar, fackförvaltningar och bolag i hur de kan informera medborgarna om fysisk tillgänglighet på göteborgs Stads webbplats och dess Enhetskatalog
Stadsbyggnadskontoret är den myndighet som ansvarar för rådgivning och beslut inom tillgänglighetsområdet.


   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: Sharon Raoufi