Boendeportalen

Fastighetskontoret

Rapporter

Här hittar du de senaste resultaten från BoInvent1

Rapporter från BoInvent1


Årets kartläggning för 2019 genomfördes mellan 8-14 april och utgick från Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Socialstyrelsens definition är bred och rymmer en stor spännvidd av olika målgrupper, från personer som sover utomhus till hushåll som bor i vanliga lägenheter med kommunala kontrakt.

Sammanlagt registrerades 3 068 hushåll som hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden under mätperioden, vilket innefattade 3 489 vuxna och 1 526 barn. Detta är en minskning med 261 hushåll, 8 procent, jämfört med 2018 år kartläggning. Antalet vuxna har minskat med 8 procent och att antalet barn har minskat med 5 procent. Andelen ensamhushåll är 76 procent och andelen barnfamiljer uppgår till 21 procent, det vill säga 641 barnfamiljer, vilket är något lägre än 2018. Stadsdelsförvaltningarna Östra Göteborg och Angered har flest antal hemlösa hushåll, medan Norra Hisingen och Centrum har minst i antal. Östra Göteborg och Angered har minskat antalet hushåll med cirka en femtedel i årets kartläggning.

Årets resultat är det lägsta sedan Göteborgs Stad började kartlägga hemlöshet utifrån Socialstyrelsens definition. Att hemlösheten har minskat trots lång tid med befolkningsökning och bostadsbrist är positivt. Det ska betonas att orsakssambanden för hemlöshetens utveckling är flera och komplexa, det är för tidigt att prata om ett trendbrott.

En tänkbar förklaring till minskningen kan vara att staden under flera år har utökat antalet lägenheter till hemlösa hushåll, till exempel har satsningar genomförts för bostadslösa barnfamiljer och målgruppen inom Bostad först. Merparten av dessa hushåll befann sig tidigare i akut hemlöshet.

Andra faktorer som kan påverka resultatet är ett ökat bostadsbyggande och ett lägre mottagande av nyanlända. Mottagandet av nyanlända har minskat till ungefär hälften under perioden januari–april 2019. Nyanlända har generellt sätt sämre förankring och mer begränsade ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att ordna med boende. Samtidigt noteras ett kraftigt ökat bostads-byggande, vilket bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Under 2018 färdigställdes nästan 3 200 nya bostäder, det högsta antalet sedan miljonpro-grammet på 1970-talet.

I rapporten hittar du samtliga resultat från kartläggningen. Fördelning på stadsdelsnivå finns som bilaga.

Läs hela rapporten här -

Hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden 2019

   

Sidan uppdaterad
Sidansvarig: